Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-en betalingsvoorwaarden van Réutile gevestigd te Gaverlandstraat 37, 9031 Drongen.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Réutile. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Réutile. Daar waar gesproken wordt van verkoper of koper dient daar tevens gelezen te worden opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Réutile behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


1.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Réutile erkend.
1.4 Réutile garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Réutile bestellingen tenminste binnen 10 dagen verwerken. Bij aanvang van het productieproces zal u een bevestigingsmail ontvangen met een schatting van de leveringstermijn.
2.3 Aan de leveringsplicht van Réutile zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Réutile geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen zijn in EURO’s en exclusief BTW. Wij vallen onder een feitelijke vereniging waardoor er geen BTW zal worden aangerekend op de factuur.
3.3 De consument kan de bestelling annuleren tot de tijd dat hij een bevestigingsmail ontvangen heeft, die zegt dat we aan het productieproces begonnen zijn. Indien er geannuleerd wordt na de bevestigingsmail, zal het volledige bedrag betaald moeten worden.
3.4 De klant heeft een betalingstermijn van 14 dagen. Indien er besteld wordt voor een bedrag van 150€ dan wordt er een voorschot gevraagd van 1/3 van het totale factuurbedrag.

4. Gegevensbeheer (GDPR)

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Réutile, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Réutile. Réutile houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van uw order of vraag, dit alles conform de geldende wetgeving (oa GDPR-regelgeving). U kan uw gegevens ook op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.
4.2 Réutile respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5. Garantie

5.1 Réutile garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld van het aan u geleverde product.
5.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Réutile) binnen de vijf werkdagen deze gebreken onmiddellijk te melden aan Réutile. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal een week na levering aan Réutile schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in nieuwstaat. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

5.3 Réutile is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
5.4 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Réutile in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft vermaakt en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld. 

6. Overeenkomst

6.1 Een overeenkomst tussen Réutile en een consument komt tot stand nadat de bestelling door Réutile op haalbaarheid is beoordeeld.

7. Afbeeldingen en specificaties

7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Réutile gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht

8.1 Réutile is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, transportmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Réutile alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. In geen geval is Réutile gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.3 Indien Réutile bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde en/of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde en/of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van alle door Réutile  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Réutile zolang de afnemer de vorderingen van Réutile en uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Réutile wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
9.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Réutile zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Réutile en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gent kennis, tenzij Réutile er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

11. Klachten

11.1 Klachten worden telefonisch of per e-mail behandeld.

 

Handtekening Réutile     //     Handtekening Klant